PZU

Janusz Szumowski Oddział PZU S.A. Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych w Ełku

Ubezpieczenie domu w budowie

Jak ubezpieczyć dom w budowie?

Już od momentu rozpoczęcia prac przygotowawczych, w tym wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, można zawrzeć polisę ubezpieczenia domu. Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte:

  • budowane mury
  • gromadzone na posesji materiały budowlane, których używamy do budowy.

Ubezpieczenie może zostać zawarte w ramach tzw. określonych ryzyk np. ognia, huraganu, powodzi, albo w nowej formule „od wszystkich ryzyk” z wyjątkiem przypadków określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ustalana przez nas suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości mienia na dzień zawarcia umowy, powiększona o koszty robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych zaplanowanych do wykonania w okresie ubezpieczenia.

Pamiętaj!!!

Zwróć uwagę na ograniczenia odpowiedzialności znajdujące się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w szczególności na brak odpowiedzialności jeśli dojdzie do szkody w materiałach budowlanych w wyniku ich składowania niezgodnie z zaleceniami producenta.

PZU radzi…

Jeżeli dom osiągnie stan surowy zamknięty, warto rozważyć rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o kradzież z włamaniem czy dewastację dla stałych elementów, np. zamontowanych instalacji, grzejników, drzwi, okien, czy dla ruchomości domowych, np. mebli.

Źródło: poradnik PZU „Spokojnie mieszkaj”