PZU

Janusz Szumowski Oddział PZU S.A. Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych w Ełku

OC Ogólne

Co gwarantuje ubezpieczenie?

Ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością lub posiadanym mieniem służącym do prowadzenia tej działalności (np. pokrycie naprawy uszkodzonej rzeczy lub kosztów zakupu rzeczy w stanie nieuszkodzonym, a w przypadku szkody na osobie pokrycie kosztów leczenia, wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę).

Czym jest odpowiedzialność cywilna?

Pod pojęciem odpowiedzialności cywilnej należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób (np. pracowników firmy lub podwykonawców), jeżeli ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za ich działania. Istota odpowiedzialności cywilnej to wynikający z przepisów prawa obowiązek naprawienia szkody ciążący na sprawcy tej szkody.

Posiadanie polisy OC nie zwalnia z winy, której prawne konsekwencje należy ponieść. Uwalnia jednak, w ramach sumy gwarancyjnej (SG), od obowiązku materialnego wyrównania poszkodowanemu poniesionych przez niego strat.

Ze względu na charakter działań powodujących odpowiedzialność cywilną rodzaje odpowiedzialności dzieli się na:

 

 Rodzaj odpowiedzialności Jak to rozumieć? Przykład
Odpowiedzialność cywilna deliktowa (OC deliktowa). Każde działanie albo zdarzenie powodujące szkodę wyrządzoną osobie trzeciej lub w mieniu do niej należącym. Firma maluje kominy w elektrociepłowni. Na skutek nieuwagi pracownika farbą zostaje zabrudzonych 40 samochodów zaparkowanych na terenie zakładu.
Odpowiedzialność cywilna kontraktowa (OC kontraktowa). Podstawą odpowiedzialności kontraktowej jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie określonego zobowiązania (kontraktu); pomiędzy sprawcą i poszkodowanym musi istnieć najpierw pewien rodzaj umowy – jeśli jakieś nieprawidłowości w wykonaniu tego zobowiązania spowodują zaistnienie szkody po jednej ze stron, ma ona prawo domagać się jej naprawienia.

UWAGA: Ochrona nie obejmuje roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji, a także roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym; ubezpieczony powinien wykonać usługę zgodnie z przyjętym na siebie zobowiązaniem.

Firma montuje okna w budynku. Niestety okazuje się, że okna zostały zamontowane niefachowo (nieszczelnie), podczas deszczu dostała się do pomieszczeń zamawiającego usługę woda i zniszczyły się tynki oraz podłoga.

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej (czyli osobie niebędącej ubezpieczającym lub ubezpieczonym) w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności.

Ubezpieczenie pokrywa szkody na osobie (np. śmierć, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia) lub rzeczowe (np. utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy). Odszkodowanie wypłacimy poszkodowanemu (tj. osobie trzeciej), jeśli poniesie rzeczywiste straty lub nie uzyska korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie powstała szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone przez:

 • pracowników ubezpieczonego (pracownik to osoba fizyczna, w tym stażysta, praktykant lub wolontariusz, zatrudniony przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej),
 • podwykonawcę, ale z zachowaniem prawa do regresu (podwykonawca to przedsiębiorca, któremu ubezpieczony powierzył wykonanie zleconej pracy, usługi określonej w łączącej ich umowie).

 

PZU jest zobowiązany także do:

 • zwrotu kosztów poniesionych w celu zmniejszenia rozmiarów szkody i zapobieżenia jej po zajściu wypadku ubezpieczeniowego,
 • pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów powołanych w uzgodnieniu z PZU przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody,
 • pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi.

 

Podstawowy zakres terytorialny obejmuje szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które powstały na terenie Polski, jak również poza granicami Polski (z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii), jeżeli szkody zostały wyrządzone przez:

 • ubezpieczonego lub jego pracowników podczas delegacji służbowych (np. pracownik przebywający w delegacji służbowej w Londynie przypadkowo zbił lustro w hotelu);
 • konsumentom, przedsiębiorcom z Polski z tytułu prac i usług wykonanych na terytorium Polski (np. zmiana opon samochodu obywatela Polski została dokonana w warsztacie w Szczecinie, klient wybrał się autem do Niemiec, niestety na autostradzie doszło do odczepienia się koła i uszkodzenia samochodu).

 

Rozszerzenie zakresu terytorialnego jest możliwe przy zastosowaniu klauzul terytorialnych.

 

Kogo ubezpieczamy?

Ubezpieczenie jest skierowane do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi. Na podstawie owu OC ogólnej zawieramy ubezpieczenia zarówno dla klientów korporacyjnych, małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych.

Kto może zawrzeć umowę OC?

Umowy mogą być zawierane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną.

Komu nie oferujemy ubezpieczenia?

Podmiotom, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie objętym ubezpieczeniem obowiązkowym, z wyjątkiem ubezpieczenia nadwyżkowego ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej w PZU umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Ubezpieczenia nie oferujemy w przypadku działalności związanych z:

 • posiadaniem, użytkowaniem, obsługą statków powietrznych oraz obsługą, serwisowaniem, naprawą, załadunkiem lub rozładunkiem statków powietrznych i obsługą portów lotniczych,
 • wykonywaniem zawodu (zobacz OWU OC zawodowej),
 • udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub wykonywaniem czynności medycznych oraz badań klinicznych i eksperymentów medycznych,
 • wykonywaniem zawodu farmaceuty lub prowadzeniem apteki,
 • wykonywaniem czynności życia prywatnego,
 • nienależytym wykonaniem przewozu drogowego towarów,
 • odpowiedzialnością cywilną członków władz spółek.

 

Za jakie szkody PZU nie odpowiada? – poznaj dwie grupy wyłączeń

Rodzaj wyłączenia Bezwzględny Względny (fakultatywny)
Jak to rozumieć? Dotyczą wypadków ubezpieczeniowych, które nie mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową. Dotyczą wypadków ubezpieczeniowych, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową (patrz lista klauzul), jeśli zostały wprowadzone do umowy ubezpieczenia na podstawie postanowień dodatkowych lub odbiegających od uregulowań OWU, np. klauzul (zobacz tabelę klauzul).

– w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych,

– w środowisku naturalnym (Dyrektywa 2004/35/WE),

 • będące następstwem choroby zawodowej,
 • spowodowane działaniem promieni lasera, pola radioaktywnego,
 • powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, wody, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji, hałasu,
 • powstałe w następstwie usługi odprowadzania, przeprowadzania pojazdów.

 

PZU nie obejmuje:

 • roszczeń o wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania lub wykonanie zastępcze,
 • roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji,
 • kar pieniężnych itp.

Przejdz do PZU.pl