PZU

Janusz Szumowski Oddział PZU S.A. Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych w Ełku

OC osób fizycznych w życiu prywatnym

Dla kogo?

Ubezpieczenie adresowane jest do ubezpieczonego będącego osobą fizyczną. Obowiązuje tu bardzo szeroka definicja ubezpieczonego, przez którego rozumiemy osobę fizyczną, której odpowiedzialność cywilna objęta jest ochroną ubezpieczeniową (ubezpieczający będący osobą fizyczną, który zawarł umowę ubezpieczenia na własny rachunek albo osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia) oraz osoby bliskie ubezpieczonemu, o ile pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Co gwarantuje OC w życiu prywatnym?

Ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim (np. pokrycie naprawy uszkodzonej rzeczy lub kosztów zakupu rzeczy w stanie nieuszkodzonym, kosztów leczenia lub zwiększonych potrzeb powstałych w wyniku szkody na osobie), związanych z czynnościami życia prywatnego lub posiadanym mieniem. Ochroną objęte są również szkody rzeczowe spowodowane bezpośrednim działaniem wody lub innej cieczy, która wydostała się z instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej, wodnej lub kanalizacyjnej lub urządzeń domowych bezpośrednio z nimi współpracujących, gdy źródło powstania szkody znajduje się w mieszkaniu, domu, budynku ubezpieczonego.

Czym jest odpowiedzialność cywilna?

Pod pojęciem odpowiedzialności cywilnej należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób.

Istotą odpowiedzialności cywilnej jest wynikający z przepisów prawa obowiązek naprawienia szkody ciążący na sprawcy tej szkody.

W praktyce chodzi o sytuację, w której wyrządzamy komuś szkodę, np.:

  • niechcący wjeżdżamy na kogoś na stoku,
  • przypadkowo wylejemy sok na drogi smartfon naszego gościa,
  • nasze dziecko pozostawione bez nadzoru zbije piłką szybę sąsiadów.

 

Kogo ubezpieczamy?

OC w życiu prywatnym jest adresowane do wszystkich osób fizycznych, klientów indywidualnych.

Kto może zawrzeć umowę?

Osoba fizyczna na własny rachunek. Umowy mogą być także zawierane na rachunek ubezpieczonego przez inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, np. córka może zawrzeć ubezpieczenie na rzecz swojej mamy, szkoła ubezpiecza nauczycieli w niej pracujących.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

  • OC ubezpieczonego, a także jego osób bliskich (np. dzieci, małżonków, rodziców, rodzeństwa) pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym do wykonywania czynności życia prywatnego w następstwie czynu niedozwolonego są one zobowiązane do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej (czyli takiej osobie, która nie jest ubezpieczającym lub ubezpieczonym),

a także

  • OC pomocy domowej (np. opiekunki, ogrodnika) wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac w domu ubezpieczonego.

Co rozumiemy przez czynności życia prywatnego?

Pod tym pojęciem rozumiemy czynności z zakresu sfery prywatnej, tj. niezwiązane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą i działalnością zarobkową, np. związane z posiadaniem mienia (nieruchomości, ruchomości), uprawianiem amatorsko sportu, z pobytem na wakacjach z rodziną, spotkaniem z przyjaciółmi, wizytą u sąsiadów czy zakupami w supermarkecie.

Co rozumiemy przez amatorskie uprawianie sportu?

Rekreacyjne uprawianie sportu jako formy wypoczynku lub regeneracji, np. rodzinny wypad na wycieczkę rowerową lub wyjazd na narty z dziećmi.

Rekreacyjnym uprawianiem sportu nie będzie uczestnictwo w maratonach lub zawodach, udział w treningach sportowych w charakterze członka klubu.

Jakie sporty traktujemy jako sporty wysokiego ryzyka?

Wszystkie sporty, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności:

  • sporty motorowe (np. jazda na motorze, quadzie czy skuterze) lub motorowodne (np. weakeboard),
  • sporty powietrzne (np. szybownictwo, baloniarstwo, skoki ze spadochronem, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych),
  • sporty wodne (np. żeglarstwo morskie, rafting i jego odmiany),
  • sztuki walki i sporty obronne (np. uprawianie kick boxingu).

Które ze zwierząt traktujemy jako domowe?

Psy, koty, chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, żółwie, ryby akwariowe, pod warunkiem, że nie są trzymane w celach handlowych lub hodowlanych.

Jakie szkody mogą zostać objęte ochroną?

Rodzaje szkód objętych ochroną Przykład szkody
ubezpieczony wywołał szkodę swoim działaniem lub zaniechaniem działania ubezpieczony nie odśnieżył chodnika przed swoim domem i przechodzień skręcił nogę
szkoda związana z posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości przez ubezpieczonego (także szkoda wodno-kanalizacyjna) awaria ogrzewania w ubezpieczonym mieszkaniu spowodowała zalanie sufitu u sąsiada
szkoda związana z posiadaniem lub używaniem ruchomości (w tym np. urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego) ubezpieczony podczas jazdy na rowerze zagapił się, nie zahamował w odpowiednim momencie i uszkodził samochód sąsiada
szkoda wyrządzona przez zwierzęta domowe kot ubezpieczonego w trakcie ucieczki przed psem uszkodził świeżo wykonaną elewację domu sąsiada

pies zagryzł psa sąsiada

szkoda wyrządzona w trakcie amatorskiego uprawiania sportu (z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka) podczas zjeżdżania ze stoku uszkodziliśmy sprzęt innego narciarza
użytkowanie zdalnie sterowanego modelu bezzałogowy model samolotu o wadze 2 kg uderzył biegacza i zranił go
szkody wyrządzone przez pomoc domową ogrodnik w trakcie koszenia uszkodził ogrodzenie sąsiada
szkody wyrządzone przez dzieci ubezpieczonego 5-letnie dziecko pozostawione bez nadzoru w czasie zakupów zbiło lampę w sklepie

 

Przejdz do PZU.pl