PZU

Janusz Szumowski Oddział PZU S.A. Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych w Ełku

Rewolucja w OC

Szybka i wygodna likwidacja szkody z OC!

Jeżeli masz ubezpieczenie OC w PZU, a sprawcą Twojej szkody jest osoba posiadająca OC w innym niż PZU zakładzie ubezpieczeń, możesz skorzystać z REWOLUCJI W OC !

Jest to tzw. bezpośrednia likwidacja szkód, którą PZU wykonuje od kwietnia 2014 r. na zlecenie poszkodowanego (usługa LB).

Od kwietnia 2015 r. bezpośrednia likwidacja szkód w PZU także na zlecenie zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody i wniosek poszkodowanego, w ramach umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód, zawartej przez niektóre zakłady ubezpieczeń (umowa BLS).

Usługa LB

4 kwietnia 2014 r. PZU jako pierwszy ubezpieczyciel na polskim rynku wprowadził rozwiązanie, oparte na przepisie art. 3 ust. 7 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń na wniosek uprawnionego z tytułu umów ubezpieczenia, zawartych z innym zakładem ubezpieczeń, może podjąć się wykonania określonych czynności ubezpieczeniowych.

Dla wszystkich klientów, posiadających w PZU obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych („ubezpieczenie OC”), wprowadziliśmy wówczas nową usługę w zakresie likwidacji określonych szkód komunikacyjnych tzw. likwidację bezpośrednią szkód („usługa LB”).

Usługa LB polega na tym, iż na wniosek takich klientów likwidujemy ich szkody powstałe w związku z uszkodzeniem pojazdów mechanicznych, w kolizjach drogowych spowodowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem OC, wykupionym w innym niż PZU zakładzie ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową na terenie Polski.

W ramach usługi LB, PZU ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia losowego, wysokość szkód, rozmiar świadczeń należnych uprawnionemu z umowy ubezpieczenia OC zawartej przez inny niż PZU zakład ubezpieczeń i wypłaca należne poszkodowanemu świadczenie – równe odszkodowaniu z ubezpieczenia OC. Dla wykonania usługi LB zawieramy z poszkodowanym umowę zlecenia oraz przelewu wierzytelności z ubezpieczenia OC sprawcy szkody, a po wypłacie świadczenia uprawnionemu dochodzimy zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC od zakładu ubezpieczeń sprawcy.

Umowa BLS

1 kwietnia 2015 r. weszła w życie Umowa o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód ( „umowa BLS”), do której aktualnie przystąpiło sześć zakładów ubezpieczeń:

 1. TUiR Warta
 2. UNIQA
 3. Ergo Hestia (w tym polisy MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń – marka należąca do Ergo Hestia)
 4. Concordia Polska
 5. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych
 6. Liberty Seguros SA Oddział w Polsce.

Do Umowy BLS mogą przystąpić inne zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność ubezpieczeniową na terenie Polski.

Umowa BLS uprawnia poszkodowanego do żądania aby likwidację jego szkody z ubezpieczenia OC sprawcy szkody, przeprowadził zakład ubezpieczeń, z którym poszkodowany zawarł umowę ubezpieczenia OC, jeśli zarówno poszkodowany jak i sprawca posiadają umowy ubezpieczenia OC zawarte z różnymi zakładami ubezpieczeń, które przystąpiły do umowy BLS.

Wobec istnienia od 1 kwietnia 2015 r. dwóch systemów bezpośredniej likwidacji szkód – usługi LB i umowy BLS, poszkodowany, który posiada ubezpieczenie OC w PZU, a poniósł szkodę związaną z uszkodzeniem pojazdu mechanicznego, może:

 1. zgłosić taką szkodę do likwidacji przez PZU z ubezpieczenia OC sprawcy szkody, jeśli ubezpieczyciel sprawcy inny niż PZU w dacie zawiadomienia o szkodzie jest stroną umowy BLS, albo
 2. zlecić PZU likwidację takiej szkody w ramach usługi LB – jeżeli ubezpieczyciel sprawcy nie jest stroną umowy BLS.

Zarówno likwidacja szkód w ramach usługi LB, jak i umowy BLS dotyczy szkód spełniających określone kryteria.

Szczegółowe kryteria wykonywania przez PZU likwidacji szkody w ramach usługi LB albo w ramach umowy BLS znajdziesz tutaj: http://rewolucjawoc.pl/kto-skorzysta.html

Szkody w ramach usługi LB albo umowy BLS są likwidowane zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do likwidacji szkód z ubezpieczenia OC tj. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a także zgodnie z innymi właściwymi przepisami prawa.

W ramach bezpośredniej likwidacji szkód – usługi LB i umowy BLS, likwidowane są wszelkie szkody związane z uszkodzeniem pojazdu mechanicznego objęte zakresem ubezpieczenia OC, m.in. z tytułu:

 • uszkodzenia pojazdu,
 • holowania ,
 • parkowania,
 • najmu pojazdu zastępczego,
 • konieczności korzystania z usług przewozu osób lub towarów ze względu na brak możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu,
 • zastosowania środków podjętych w celu ratowania ubezpieczonego pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
 • dodatkowego badania technicznego, wymaganego przepisami prawa, po naprawie pojazdu,
 • utraconych korzyści.

Aby zgłosić szkodę celem likwidacji jej przez PZU w ramach usługi LB albo umowy BLS, poszkodowany może:

 • wejść na stronę www.pzu.pl i zgłosić szkodę przez internet,
 • zadzwonić pod numer 801 102 102 lub 22 566 55 55,
 • wysłać sms o treści SZKODA pod numer 4102 – skontaktujemy się i przyjmiemy zgłoszenie szkody,
 • odwiedzić oddział PZU.

Po zgłoszeniu szkody do likwidacji jej przez PZU, niezwłocznie ustalimy czy szkoda może być likwidowana w ramach jednego z ww. systemów bezpośredniej likwidacji szkód, a następnie umówimy dogodny dla klienta termin i miejsce oględzin uszkodzonego samochodu oraz dopełnienia formalności usługi LB.

Informacje o bezpośredniej likwidacji szkód w ramach usługi LB albo umowy BLS znajdziesz również na stronie rewolucjawoc.pl.

 

Przejdz do PZU.pl